Chairman

Prof. Shan-Hwei Ou

Emeritus, Vice-President of National Cheng Kung University, Tainan

President of Tajen University, Pingtung

Group Leaders

o    Prof. Shan-Hwei Ou    oush@mail.ncku.edu.tw

Emeritus, Vice-President of National Cheng Kung University, Tainan

President of Tajen University, Pingtung

 

o    Prof. Ulrich Zanke      zanke@wb.tu-darmstadt.de

Professor of University of Darmstadt, Darmstadt

 

o    Prof. Yixin Yan      yanyx@hhu.edu.cn

Vice-President of Hohai University, Nanjing

Scientific Committee

o        Prof. Yang-Yih CHEN (Kaohsiung)

o        Prof. Shizuo FENG (Qingdao)

o        Prof. Dr.-Ing. Klaus-Peter HOLZ (Cottbus)

o        Prof. Ming-Chung Lin(Taipei)

o        Prof. Dr.Ing. Chia Chuen KAO (Tainan)

o        Prof. Dr.-Ing. Habil. Soren KOHLHASE (Rostock)

o        Prof.Ruijie LI (Nanjing)

o        Prof. Dr. –Ing. Nai-Kuang LIANG (Taipei)

o        Prof. Yixin YAN (Nanjing)

o        Prof. Dr.-Ing. Habil. Ulrich ZANKE (Darmstadt)

Local Organizing Committee

Coordinator

Prof. Tai-Wen Hsu   twhsu@mail.ncku.edu.tw

Secretariat

Dr. Dong-Jiing Doong   doong@mail.ncku.edu.tw

Dr. Hwa Chien    hchien@mail.ncku.edu.tw

Website Maintenance

Ms. Sunpei Yeh   ysp22@mail.ncku.edu.tw

Host Institution

Coastal Ocean Monitoring Center (COMC)

Department of Hydraulic and Ocean Engineering, NCKU

Host University

National Cheng Kung University

Tainan

 

 

 

Partner Universities           

Technical University of Darmstadt

Darmstadt

HoHai University

Nanjing

 

 

 

Sponsors           

Tajen University

Pingtung

National Science Council

Taipei

 

Water Resources Agency

Taipei

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Bonn

 

 

Co-sponsors           

Chinese Ocean and Underwater Technology Association

Taipei

Taiwan Society of Ocean Engineering

Tainan

China Engineering Consultants, Inc.

Taipei

Union-Tech Engineering Consultant Co.

Taipei

Sinotech Engineering Consultants, Ltd.

Taipei

Strong Engineering Consulting Co., Ltd.

Taipei

PORT of KAOHSIUNG

Kaohsiung Harbour Bureau

Kaohsiung

Fisheries Agency

Taipei

China Steel Corporation

Kaohsiung